Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä Nimi: sinunpuolella-Telegram ryhmä: PL 161, 00211 Helsinki Muut yhteystiedot: yhteydenotto@sinunpuolella.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö Nimi: Saku Mättö

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot – Saku Mättö

4. Rekisterin nimi sinunpuolella allekirjoitukset joulukuu 2021.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Tiedot kerätään allekirjoituksensa antaneilta tarkoituksena todentaa allekirjoittajan henkilöllisyys.

6. Rekisterin tietosisältö a. sote-ammattihenkilön nimi, kotipaikkakunta b. rekisteröintinumero c. Ammatti, d. email-osoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteröidyt itse.

8. Tiedon säilytysaika Tiedot poistetaan kolmen kuukauden kuluttua tallentamisesta.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Emme luovuta tietoja ulkopuolelle

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

11. Rekisterin suojauksen periaatteet A.. ATK:lla käsiteltävät tiedot Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Palvelin sijaitsee turvallisessa tilassa.

12. Rekisteröidyn oikeudet A. Oikeus saada pääsy tietoihin EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 olevalle taholle. B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta. C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 olevalle taholle. Päivitetty 25.8.2020 D. Oikeus poistaa tiedot EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 olevalle taholle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä. E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 olevalle taholle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

13. Tietoja käsittelevät tahot sinunpuolesta-kampanja