Kantelu

Tämä kantelu koskee seuravaa perustuslakivaliokunnan lausuntoa:

Valiokunnan lausunto PeVL 1/2021 vp

HE 230/2021 vp


Esitän kantelun koskien perustuslakivaliokunnan kyseistä lausuntoa päätöslauselmineen. Kanteluni perusteet jakautuvat kahteen osaan, joista ensimmäinen osa käsittelee covid-19 tautia, sekä nykytietämystämme ko. tautiin tarjotuista rokotuksista. Toinen osa käsittelee perusoikeuksien rajottamisen juridista ulottuvuutta perustuslakivaliokunnan kyseisessä lausunnossa.

1. Hoitajien ehdottomien rokotusten käyttöönotolle ei ole olemassa tällä hetkellä riittävää tieteellistä näyttöä. Nykytiedon valossa myös rokotetut levittävät koronavirusta. Täten hoitohenkilökunnan erottelulle koronarokotusstatuksen mukaan ei ole tieteellistä perustetta. Lisäksi, koska rokotteiden pitkän aikavälin vaikutuksista ei ole olemassa tieteellistä näyttöä, on varovaisuusperiaatteen vastaista ajaa rokotuspakkoa.

Pfizerin ja Ventavian yhteistyönä suorittama Pfizerin oma koejärjestely ei yksinään muodosta riittävää tieteellistä näyttöä, ja kyseistä koejärjestelyä on kritisoitu arvostetuissa tieteellisissä julkaisuissa, kuten British Medical Journal (BMJ, 2021)
Kyseisessä BMJ:n artikkelissa tuodaan esille, että kritiikki kohdistuu muun muassa seuraaviin seikkoihin:

– Haittavaikutusten seuranta on ollut puutteellista
– Tutkimuksessa on poikettu hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja tutkimusprotokollasta
– Alihankkijan Ventavian työntekijöitä on pyritty hiljentämään, kun he ovat tuoneet esiin tutkimukseen suorittamiseen liittyviä epäkohtia.

Laadukkaaseen lääketieteelliseen tutkimukseen kuuluu se, että lääkeaineen tai rokotuksen vaikutuksia seurataan biomarkkerein. Toisin sanoen, pelkkien ulkoisten oireiden seuranta ei tee koeasetelmasta tieteellistä, vaan koenhenkilöiden seerumiarvoja tulee seurata tietääkseen kuinka lääkeaine tai rokotus tosiasiassa vaikuttaa systeemissä. Pfizerin koejärjestelyssä biomarkkeita ei seurattu. (Kostoff, ym., 2021):

Clinical trials for these inoculations were very short-term (a few months), had samples not representative of the total population, and for adolescents/children, had poor predictive power because of their small size. Further, the clinical trials did not address changes in biomarkers that could serve as early warning indicators of elevated predisposition to serious diseases. Most importantly, the clinical trials did not address long-term effects that, if serious, would be borne by children/adolescents for potentially decades. (Emt.)

The Lancetissa julkaistun tutkimuksen mukaan, myös koronarokotetut levittävät tehokkaasti koronavirusta. Ko. tutkimuksessa todetaan, että neljä viidestä korkeimman rokotuskattavuuden maasta on korkean tartuttavuuden maita. (Kampf, 2021)

European Journal of Epidemiology on julkaissut tutkimuksen, jossa todettiin, ettei rokotekattavuudella ollut korrelaatiota koronasairastavuuteen 68:ssa maassa. Israelin terveysministeriön raportissa Pfizer-BioNTech-rokote todetttiin 39% heikommaksi
kuin rokotevalmistajan omassa koejärjestelyssä luvattu 96% suoja. Lisäksi huomattiin, että kuuden kuukauden seurantajaksolla täysin rokotettujen riski sairastua vakavasti ja kuolla kasvoi. (Subramanian & Kumar, 2021)

For instance, in a report released from the Ministry of Health in Israel, the effectiveness of 2 doses of the BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) vaccine against preventing COVID-19 infection was reported to be 39% [6], substantially lower than the trial efficacy of 96% [7]. It is also emerging that immunity derived from the Pfizer-BioNTech vaccine may not be as strong as immunity acquired through recovery from the COVID-19 virus [8]. A substantial decline in immunity from mRNA vaccines 6-months post immunization has also been reported [9]. Even though vaccinations offers protection to individuals against severe hospitalization and death, the CDC reported an increase from 0.01 to 9% and 0 to 15.1% (between January to May 2021) in the rates of hospitalizations and deaths, respectively, amongst the fully vaccinated [10]. (Emt.)

Rokotukset ehkäisivät jossain määrin aikaisempien varianttien vakavaa tautimuotoa, mutta tieto niiden reaalisesta vaikutuksesta ihmisten kokonaisterveyteen puuttuu. Tätä taustaa vasten rokotuspakkojen säätäminen on varovaisuusperiaatteen vastaista –
etenkin kun kyseessä on tauti, joka demografisen luonteensa ja kuolleisuutensa perusteella ei ole yleisvaarallinen. Kuolleisuus vallitsevaan omicron-varianttiin on Saksassa ollut korkeintaan 0,1% luokkaa, sairaalahoitoa on vaatinut 1,8% tartunnan saaneista. 6788 tapausta kohden siis 124 on vaatinut sairaalahoitoa. (Robert Koch Institute, 2021) Suomessa vuonna 2020 yhdeksän kymmenestä koronaan kuolleesta on yli 70 vuotias. (Tilastokeskus, 2021) Lisäksi elämäntapahankinnainen oheissairastavuus vaikuttaa kuolleisuuteen: munuaissairaudet, korkea verenpaine ja diabetes nostavat riskiä kuolla koronaan. (Ng, ym., 2021) Tilastokeskuksen kuolinsyytilastojen mukaan Suomessa kuoli vuonna 2020 enemmän ihmisiä itsemurhiin kuin koronavirukseen. (Suomen virallinen tilasto, SVT)

2. Hoitohenkilökunnan ehdotonta rokottamista perusteltiin hallituksen esityksessä sillä, että julkisen vallan tehtävä on suojella kansalaisten elämää ja terveyttä. Mutta kuten sanottu, tällä hetkellä riittävä tieteellinen tieto rokotusten reaalisesta vaikutuksesta ihmisten kokonaisterveyteen puuttuu. Covid-19 ei anna tilastojen valossa näyttäytyvän suhteellisen vaarattomuutensa vuoksi syytä joustaa varovaisuusperiaattesta.

Perusoikeudet ovat luovuttamattomia. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilön perusoikeutta voidaan rajoittaa vain, mikäli se loukkaa toisen henkilön oikeushyvää. Kuinka potilaan oikeushyvää reaalisesti loukkaa se, että häntä hoitaa rokottamaton hoitaja, kun kuitenkin todistetusti myös rokotetut levittävät tautia? Tällainen tulkinta onkin perustuslain hengen vastainen, ja mikäli perustuslakivaliokunta tulkitsee lakia välittämättä sen hengestä, ei se ole voinut toimia validisti ja arvolleen sopivalla tavalla.

Se, että yksilön perusoikeudet alistetaan yhteisön ja yhteiskunnan oletetulle (ja usein mielivaltaisesti määritellylle) hyvälle ei kuuluu vapaaseen sivistysvaltioon – se kuuluu totalitarismiin. Totalitaristisesti elehtivä valtio ei tule koskaan nauttimaan
kansalaistensa luottamusta. Ilman riittävää luottamusta yhteiskuntasopimus raukeaa. Viranhaltijat ovat tästä kehityksestä virkansa puolesta vastuussa.

 

LÄHTEET
BMJ (2021). Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. British Medical Journal, 375:n2635. https://doi.org/10.1136/bmj.n2635

Kampf, G. a (2021). The epidemiological relevance of the Covid-19-vaccinated population is increasing. The Lancet Regional Health. Europe, vol. 11, 100272. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100272

Kampf, G. b (2021). Covid-19. Stigmatisising the unvaccinated is not justified. The Lancet, vol. 398, issue 10314 P1871. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02243-1

Kostoff, R. ym. (2021). Why are we vaccinating children against COVID-19? Toxicology Reports, vol. 8, 2021, Pages 1665-1684. https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2021.08.010

Ng, W. H. ym. (2021). Comorbidities in SARS-CoV-2 Patients: a Systematic Review and Meta-Analysis. American Society of Microbiology. 9;12(1):e03647-20.10.1128/mBio.03647-20

Robert Koch Institute (2021) Wöchentlicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19). https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-12-30.pdf?__blob=publicationFile

Subramanian, S.V. & Kumar, A. (2021). Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. European Journal of Epidemiology, 36, 1237–1240. https://doi.org/10.1007/s10654-021-00808-7

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-5051. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksyyt/index.html

Tilastokeskus (2021). https://www.stat.fi/uutinen/koronaan-kuolleista-yhdeksankymmenesta-oli-yli-70-vuotias-vuonna-2020